Kepeli-hankkeen yleisesittely

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Published
1. KEPELI - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä (2016-2018) 2. Kepeli pähkinänkuoressa ã Kumppanit – Koordinoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu…
 • 1. KEPELI - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä (2016-2018)
 • 2. Kepeli pähkinänkuoressa • Kumppanit – Koordinoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu – Hankekumppanit: Kisakeskus, Pro-tukipiste, African Care – Muut yhteistyötahot: pääkaupunkiseudun kunnat, Vammaisfoorumi/Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Lyömätön Linja Espoossa/ Miehen linja, Kalliolan Setlementti/ Pasilan asukastalo, Axxell Utbildning, Suomen Pakolaisapu ja Moniheli • Rahoittaja: Amif (Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) • Kesto 2,5 vuotta (2016-18) • Edeltäviä hankkeita – KAMU – Eri lailla yhdessä (2013-14) (kamu.metropolia.fi) – Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön (2013-14) – Vyyhti (2011-14)
 • 3. Miksi ja kenelle? • Kepelin tavoitteet – Tukea maahanmuuttajien kotoutumista – Vahvistaa maahanmuuttajien kanssa työskentelevien organisaatioiden menetelmällisiä taitoja – Vahvistaa kumppanuutta kuntien ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä – Luoda foorumeita opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja oppimiselle • Kohderyhmä: maahanmuuttajat, jotka – ovat peräisin Euroopan ulkopuolelta – ovat työikäisiä (noin 18- 65-vuotiaat) – ovat juuri saaneet oleskeluluvan tai, joiden kotoutuminen on jostain syystä pitkittynyt – mahdollisesti ovat heikommassa asemassa
 • 4. Toiminta Kepelissä (1) • Kootaan olemassa olevia menetelmiä ja kehitetään uusia, kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja yhdistäviä Kepeli-harjoitteita käytettäväksi ryhmissä: – Vahvistamiseen! – Lisäämään ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta – Tukemaan kielen oppimista – Vahvistamaan valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään > Koulutuksia eri puolella Suomea ja ohjeita nettisivuilla • Kutsutaan viranomaisia ja maahanmuuttajajärjestöjä yhteistyöfoorumeihin – Kootaan tietoa alkuvaiheen kotoutumisen suurimmista haasteista > hyödynnettäväksi Kepeli-harjoitteiden kehittämiseen – Vahvistetaan verkostoja ja yleistä ymmärrystä
 • 5. Toiminta Kepelissä (2) • Luodaan tapoja Kepeli-harjoitteiden vaikuttavuuden arviointiin sekä maahanmuuttajille että ohjaajille – Arviointikehikko sekä – Käytännön menetelmiä (esim. visuaalinen ja kehollinen arviointi) • Kehitetään malli opiskelijakohtaamisille, jotka mahdollistavat ryhmissä toisilta oppimisen Kepeli-harjoitteita käyttämällä – Maahanmuuttajaryhmät: suomen kieli ja yhteiskunta, koulutusmahdollisuudet… – Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ryhmät: kulttuurierot/ samankaltaisuudet, kommunikointi, maahanmuuttajan näkökulma…
 • 6. Tutustu Kepeli-hankkeeseen lisää kepeli.metropolia.fi
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks